SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Šablony

Zvyšování kvality výuky v technických oborech „Šablony“

Rozpočet projektu: 2 713 789,00 Kč

Projekt byl schválen v průběhu školního roku 2011/2012 a bude realizován v období 1.9. 2012 – 31. 8. 2014. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost pro trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělených hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga anebo absolvováním speciálních programů pracovníky školy. Konkrétně v průběhu realizace projektu vznikne 20 inovativních výukových materiálů. Inovativní materiály budou využity v českého jazyce a literatuře, cizích jazycích, matematice, v odborných předmětech a finanční gramotnosti. Také bude vytvořeno 9 digitálních učebních materiálů pro IT.

V rámci individualizace výuky dojde v průběhu realizace projektu k rozšíření výuky českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky. Dojde tak k posílení hodinové dotace v průměru o 6 hodin týdně. Projektu se zúčastní také 11 výukových skupin žáků v rámci odborného výcviku a 12 pedagogů absolvuje stáž u odborných firem.

Škola se na realizaci projektu finančně podílí.

Digitální učební materiályzpět na „Rozvoj dalšího vzdělávání – nový úkol pro školy“pokračujte na „Učíme využívat nové technologie a materiály“