SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Závěrečná zkouška

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Základní informace

 • Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.
 • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
 • Pro písemnou zkoušku se témata vygenerují z JSZZ a ředitel následně každému žákovi jedno z nich přidělí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
 • Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
 • Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

_____________­________________________­___

Stanovení termínu pro konání opravných závěrečných zkoušek v prosinci 2018

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byl stanoven termín závěrečných zkoušek následovně:

 • Písemná závěrečná zkouška na 4. prosince 2018 od 7:30 hodin
 • Praktická závěrečná zkouška z odborného výcviku na 5. – 7. prosince 2018 od 7:00 hodin
 • Ústní závěrečná zkouška na 14. prosince 2018 od 7:30 hodin

_____________­________________________­___

Klasifikace, náhradní termíny

Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník. Je-li žák neklasifikován, nebo neprospěl z méně než 3 předmětů, koná v červnu příslušné zkoušky k dokončení klasifikace.

Další termíny pro konaní závěrečných zkoušek jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky následovně:

 • Prospěl (a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5,
 • Prospěl (a), jestliže žák nemá ze žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný,
 • Neprospěl (a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

_____________­________________________­___

Všichni absolventi obdrží také EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

Dokument Europass – dodatek k osvědčení

 • je příloha k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu
 • je k dispozici absolventům napříč celou Evropou
 • popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru
 • poskytuje absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu.

Projekt Europass vyvíjí své aktivity již od roku 2005 ve všech zemích Evropské unie (a v několika dalších). V České republice na konci školního roku 2009/2010 obdrželi dokument Europass – dodatek k osvědčení absolventi téměř poloviny všech škol poskytujících vzdělání maturitního a výučního stupně, v číslech téměř 40 tisíc žáků všech letošních oborů vzdělání.

Za systém vydávání dokumentu zodpovídá Národní centrum Europass ČR. Činí tak ve spolupráci s Regionálními konzultačními centry a jednotlivými školami. Přihlášení škol do systému a veškerá další administrace probíhá prostřednictvím internetové databáze na stránkách NCE ČR. Veškeré služby spojené s projektem Europass jsou pro školy i samotné absolventy bezplatné, odbornou stránku zajišťuje NCE ČR ve spolupráci s NÚOV a administrativní zátěž škol je omezena na minimum.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra Europass ČR www.europass.cz.

_____________­________________________­___

Jednotné zadání závěrečných zkoušek

Snaha o sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky pro obory vzdělání ukončené výučním listem vznikla spontánně u některých odborných škol již v roce 2005. Hlavním problémem, na který školy poukazovaly, byla velmi rozdílná úroveň náročnosti zkoušky.

Obsah zkoušky si totiž dle platné legislativy stanovovala každá škola sama, dle vlastních potřeb a podmínek. To v určitých případech vedlo k jejímu přílišnému zjednodušování a některé školy tak dostatečně neověřovaly všechny kompetence významné pro výkon dané profese.

Novela Školského zákona (561/2004 Sb.) zavádí povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Aktuální informace naleznete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání.