SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Sociální partneři

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Škola velmi úzce spolupracuje s cechy a firmami regionu. Je členem Moravskoslezského dřevařského klastru, Cechu topenářů a instalatérů ČR, Cechu instalatérů ČR, Cechu obkladačů ČR a Cechu klempířů, tesařů a pokrývačů. Také se účastní zasedání a jednání Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Sdružení automobilového průmyslu ČR.

Škola se stala členem Moravskoslezského automobilového klastru a Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky. Významnou formou spolupráce je členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Zástupci školy se pravidelně zúčastňují jednání svazu, a tak se mohou lépe orientovat v požadavcích firem na nedostatkové dělnické profese. Díky tomu pak škola může fundovaně regulovat nabídku svých oborů.

V rámci odborného výcviku jsou žáci umisťováni do různých firem v regionu. V současné době provádí praxi ve firmách cca 60 % žáků 3. ročníků oborů ukončených výučním listem. Velmi dobrá je spolupráce se zástupci podnikatelských subjektů, tzv. odborníky z praxe, kteří se zúčastňují závěrečných praktických i ústních zkoušek.

Na základě doporučení těchto odborníků získávají nejlepší absolventi osvědčení „Nejlepší absolvent oboru“ platné v EU a škola získává od Hospodářské komory České republiky Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. V rámci automobilových oborů naše škola spolupracovala s 60 partnery, ve stavebních oborech s 18 partnery.

Naše škola byla opět oslovena Národním ústavem odborného vzdělávání, aby se podílela na vypracování úprav jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru vzdělání Strojník. Celkové hodnocení jednotného zadání závěrečných zkoušek bylo posuzováno odborníky z praxe, kteří kladně hodnotili zadání jak po stránce metodické, tak po stránce odborné. Kladně byla hodnocena závěrečná zkouška, které byl osobně přítomen i zástupce Národního ústavu odborného vzdělávání.