SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Odborná praxe žáků

Nedílnou součástí studijního plánu je odborná praxe žáků školy. Tato se koná v termínu, který stanoví každý rok ředitel školy.

Ředitel školy stanovil termín odborné praxe pro všechny ročníky a obory vzdělání

od 11. – 22. května 2020

Třídy: 2. AT, 3. AT, 1. P

Všeobecné informace k odborné praxi žáků

  • Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu studia oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Je konána v souladu s příslušnými předpisy MŠMT, rámcovým vzdělávacím programem i školním vzdělávacím programem.
  • Odborná praxe je součástí praktického vyučování a její absolvování je podmínkou pro klasifikaci z odborného výcviku nebo praktického vyučování.
  • Odborná praxe je součástí výuky odborných předmětů a její absolvování je podmínkou pro klasifikaci, pro nástavbové obory vzdělání.
  • Je povinná a může být absolvována na pracovištích fyzických nebo právnických osob.
  • Účelem je ověření získaných poznatků, teoretických vědomostí a praktických dovedností. Žáci tak aplikují znalosti na konkrétním pracovišti a získají celkový přehled o budoucím zaměstnání.
  • Odbornou praxi si zařizuje žák sám, termín praxe je stanoven na květen až červen v rozsahu 10 pracovních dnů. Firmy jsou voleny tak, aby činnost vykonávaná v rámci praxe odpovídala zaměření oboru a náplni praxe.
  • Za odbornou praxi nepřísluší žákovi finanční odměna.
  • Před zahájením odborné praxe uzavře škola s firmou smlouvu v souladu s příslušným ustanovením školského zákona.

V Havířově 8. listopadu 2019, ZŘTV Mgr. Renáta Ságlová