SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu. Je zpracována systémově, se zaměřením na nejvyšší efektivitu.

Jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle. Je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy, specifické populaci a respektuje rozdíly ve školním prostředí.

Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování.

Cílem programu je podpora zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti. Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.

Dokumenty k prevenci

soubor pdf Školní preventivní strategie

soubor pdf Legislativní opory v prevenci rizikového chování

soubor pdf Cíle Školní preventivní strategie

soubor pdf Vlastní program

soubor pdf Informace pro rodiče

soubor pdf Program proti šikanování

soubor pdf Poradenská činnost výchovných poradců

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program je zpracován na základě §29 školského zákona 561/2004 Sb. a vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010–28). Školní preventivní strategie poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.

Minimální preventivní program je zaměřený na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky. Zapojuje do preventivní práce celý pedagogický sbor, rovněž nepedagogické pracovníky a důraz klade na spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

Minimální preventivní program je průběžně vyhodnocován a na závěr roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence.

soubor pdf Minimální preventivní program 2019 – 2020