SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Výchovné poradenství

Konzultační hodiny

Mgr. Iveta Sládková – výchovný poradce, kariérový poradce

Lichý týden

Pondělí 12:00 13:35 hodin
Středa 12:50 13:35 hodin
Čtvrtek 12:00 12:45 hodin

Sudý týden

Úterý 10:45 12:45 hodin
Středa 10:45 11:30 hodin

Mgr.Simona Lenčová – výchovný poradce, metodik prevence

Lichý týden

Pátek 09:45 12:45 hodin

Sudý týden

Úterý 09:50 10:35 hodin
Středa 12:00 12:45 hodin
Čtvrtek 12:00 12:45 hodin

Výchovná jednání za přítomnosti ředitele školy v pondělí od 14:30 hodin (dle domluvy).

V čem Vám můžeme pomoci

 • individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče
 • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
 • řešení problémů spojených se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při profesní orientaci
 • volba dalšího studia (VOŠ, VŠ aj.)
 • zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
 • pomoc při řešení komunikativních problém (s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády apod.)

… milý úsměv, dobré rady, máte problém, přijďte tady …

Hlavní oblasti práce výchovných poradců

 1. Spolupráce a komunikace s rodiči v rámci třídních a konzultačních schůzek
 2. Vedení individuálních pohovorů
 3. Spolupráce s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu k problémovým žákům, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s mimořádným sportovním nadáním
 4. Řešení výchovných problémů žáků
 5. Zabezpečení spolupráce s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogických cen­ter
 6. Spolupráce s ostatními partnery a institucemi v poradenském a školském výchovně-vzdělávacím systému
 7. Koordinace informační činnosti z oblasti výchovného poradenství všem pedagogickým pracovníkům a poskytování metodické pomoci
 8. Informování žáků 4. ročníků o možnostech studia na vysokých školách a vyšších odborných školách
 9. Zabezpečení poskytování poradenských služeb žákům

Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy (připravuje Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program na daný školní rok)
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na rizikové chování (prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismus, kriminální chování, rizikové projevy sociálně patologické jevy)
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci cizinců, prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými)
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické prevence pedagogickým pracovníkům školy
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, popřípadě zajišťování péče odpovídající odborného pracoviště (ve spolupráci s třídním učitelem)
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními