SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Autotronik

Kód a název oboru: 39–41-L/01 Autotronik
RVP: 39–41-L/01 Autotronik
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2009 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Po ukončení studia ve studijním oboru Autotronik a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C. Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, po absolvování nástupní praxe je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu. Absolvent má vytvořené základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout i vysokoškolského vzdělání.