SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Autotronik

Kód a název oboru: 39–41-L/01 Autotronik
RVP: 39–41-L/01 Autotronik
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2017 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Uplatnění absolventa v praxi po vykonání závěrečné zkoušky

Po ukončení studia v učebním oboru 23–68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Získané dovednosti uplatní zejména v autoopraváren­ských zařízeních, jako jsou značkové i neznačkové opravny, stanice technické kontroly (STK), stanice měření emisí. Dovede řešit problémy a problémové situace spojené s provozem, diagnostikováním a provádění oprav motorových vozidel. Absolvent je zároveň schopen komunikovat na odborné úrovni. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C. Absolvuje zaškolovací kurz na obsluhu kyslíko-acetylenové soupravy pro ruční řezání oceli: ZP 81–2 1.1.

Uplatnění absolventa v praxi po vykonání maturitní zkoušky

Po ukončení studia ve studijním oboru 39–41-L/01 Autotronik a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C. Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, po absolvování nástupní praxe je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Zároveň může zastávat funkce technickohospo­dářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství. Získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu. Absolvent získá základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání. Po ukončení toho oboru může pokračovat ve studiu na vysoké škole.