SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Technická zařízení budov

Kód a název oboru: 36–45-M/01 Technická zařízení budov
RVP: 36–45-M/01 Technická zařízení budov
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2010 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov má předpoklady pracovat nejen jako technik v oblasti technických zařízení budov, ale také ve stavitelství a příbuzných technických oborech. Jeho uplatnění se nachází ve fázi přípravy staveb a jejich realizaci, také při jejich následném užívání. V pracovních činnostech je to pozice projektanta, stavebního mistra, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, ale i technik z investorských útvarů a dodavatelských podniků. Absolvent má uplatnění na stavbách obytných, občanských, průmyslových i zemědělských, při výkonu výše uvedených činnosti technických, technologických a technicko-ekonomických především v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky a rozvodu plynu. Další uplatnění nachází v oblasti veřejných institucí jako referent státní správy a samosprávy, při prodeji materiálů a výrobků technických zařízení budov. Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov je připraven ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách především technického směru. Je vzdělán tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné pro celoživotní vzdělávání. Při soukromém podnikání v oboru TZB je podmínkou výkonu daných činností autorizace v příslušném oboru působnosti.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

  • Maturitní zkouška, maturitní vysvědčení.
  • Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.