SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Podnikání

Kód a název oboru: 64–41-L/51 Podnikání
RVP: 64–41-L/51 Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělávání: 2 roky pro denní forma studia, 3 roky dálková forma studia
Forma vzdělávání: denní a dálkové nástavbové studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2017 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně – ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Studiem si prohlubuje a rozšiřuje ekonomické znalosti, orientuje se v platné daňové soustavě, vyhotoví podnikatelský záměr pro založení a úvěrování firmy, zpracuje daňovou evidenci i účetnictví v malém a středně velkém podniku ručně i na počítači, vyhotoví obchodní korespondenci podle platných norem a dodržení pravidel etiky a komunikace. Úspěšným ukončením tohoto oboru si žák vytváří předpoklady pro realizaci vlastních podnikatelských aktivit.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

Naše škola rozvíjí dlouhodobou úzkou spolupráci s firmami a organizacemi, kde žáci mohou absolvovat odbornou praxi a s organizacemi, které jsou podnikatelskými subjekty v oblasti obchodu a služeb. Naši žáci u těchto firem provádí celou škálu produktivních prací souvisejících se získáváním praktických zkušeností zejména na pozicích asistent/office manažer, asistent/junior účetní apod. Jedná se tedy o skutečnou, odborně výukovou činnost, plněnou na reálných zakázkách pro zákazníky. Snahou naší školy je, abychom ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli vychovávali absolventy se širokými základy vědomostí, které se pak dobře uplatní v praxi. Naši absolventi tak mohou lépe využívat doposud získané zkušenosti a prohlubovat je v souladu s požadavky a potřebami regionu a jednotlivých firem, pružně reagovat na potřeby pracovního trhu. Partneři ochotně pro naše žáky organizují besedy a přednášky, jsou vstřícní při organizování exkurzí školou u těchto firem.

Sociální partneři

  1. Martin Vaněk, firma Hranol, Ruská 1163, Ostrava – Vítkovice
  2. ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava – Kunčice
  3. Magistrát města Havířov, odbor vnitřních věcí, Svornosti 2, Havířov – Město