SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Autoelektrikář

Kód a název oboru: 26–57-H/01 Autoelektrikář
RVP: 26–57-H/01 Autoelektrikář
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2010 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Obor Autoelektrikář je určen pro žáky s ukončenou základní docházkou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají odpovídající zdravotní způsobilost. Jedná se o program tříletého učebního oboru středních učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělání.

Pracovní uplatnění absolventa

Učební obor poskytuje soubor teoretických a praktických dovedností a návyků pro uplatnění v oboru Autoelektrikář. Absolvent je schopen provádět základní servisní, seřizovací a opravárenské práce spojené s elektroinstalací a elektronickým vybavením motorových vozidel. Dovede vyhodnotit poznatky z provozního chování vozidla, umí provést základní měření a obecně používanou diagnostiku, z těchto údajů určí příčinu vzniklých závad a následně postup pro jejich odstranění. Orientuje se ve schématech zapojení elektrické instalace na vozidle, provádí základní montáže částí těchto obvodů, spotřebičů, agregátů a elektronického příslušenství. Je schopen provést údržbu a opravy agregátů zdrojové soustavy.

Ovládá základní mechanické práce spojené s instalací kabeláže na vozidle včetně pájení a zpracování používaných materiálů. Vzdělání vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon uvedených činností. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C a odborná způsobilost v elektrotechnice – Vyhláška č.50/1978 Sb.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Naše škola rozvíjí dlouhodobou úzkou spolupráci s firmami, které jsou zaměřeny na opravy elektroinstalací na vozidlech. Naší žáci se u těchto firem naučí poskytovat autoelektrikářské služby v celém širokém rozsahu. Seznámí se s různými měřicími přístroji a diagnostikou, což přispívá k jejich profesnímu rozvoji a zvyšuje možnosti jejich dalšího uplatnění a zařazení.

Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe). Dokladem dosavadní spolupráce s partnery jsou dohody a smlouvy o provádění odborného výcviku u jednotlivých firem, zápisy o exkurzích a smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.

Snahou naši školy je, abychom ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli vychovávali absolventy se širokými základy vědomostí, které pak dobře uplatní v praxi. Naši absolventi tak mohou lépe využívat doposud získané zkušenosti a prohlubovat je v souladu s požadavky a potřebami regionu a jednotlivých odborných firem, pružně reagovat na potřeby pracovního trhu.

Při produktivních pracích naších žáků má pak firma možnost je lépe poznat a provádět jejich výběr, aby jim po absolvování studia mohla nabídnout odpovídající pracovní uplatnění v oboru.

Sociální partneři:

 • Zeppelin CZ s.r.o., STARLIFT s.r.o.,
 • ČSAD Havířov a.s., Auto Tichý s.r.o.,
 • Autodům Vrána s.r.o., Autoset Centrum ČR plus s.r.o.,
 • Sien autoservis s.r.o., Auto Toman s.r.o.,
 • AUTO KUBIENA s.r.o., Autochodura s.r.o.,
 • VOLVO Group Czech Republic s.r.o., AB AUTOBOSS s.r.o.,
 • Autoservis CZUDEK s.r.o., Autocentrum Karviná spol. s.r.o.,
 • Hyundai HB a.s., Prokeš Servis s.r.o.,
 • Autocentrum pod Zelenou s r.o., MOTOMERTA s.r.o.,
 • Maxion Wheels Czech, s.r.o., AutoEmise EKOBESKYDY s.r.o.,
 • Porsche inter auto CZ spol. s r.o., o.z. Auto Heller Ostrava,
 • Sien autodíly s.r.o., Karireal a.s.,
 • AGROTEC a.s., PRO NORTH CZECH a.s.