SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Automechanik

Kód a název oboru: 23–68-H/01 Automechanik
RVP: 23–68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2015 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Po ukončení přípravy v učebním oboru Automechanik a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C. Z profesního hlediska je pro absolventy velmi důležitá dovednost řešit problémy a problémové situace spojené s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel. Při přejímání či sdělování pracovních úkolů, popřípadě při jednání se zákazníky je absolvent schopen komunikovat na patřičné odborné úrovni. Absolvent oboru Automechanik je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství. V 1. ročníku 2. pololetí žáci absolvují zaškolovací kurz na obsluhu kyslíko– acetylénové soupravy pro ruční řezání ocelí: ZP 81–2 1.1. Tento týdenní kurz následuje po ukončení zámečnického kurzu žáků. Absolvent získal široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Absolvent tohoto studia může dalším studiem (nástavbové studium) dosáhnout i vysokoškolského vzdělání.Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Klademe důraz na odborné znalosti, seznámení se s různorodou technologií a diagnostikou oprav vozidel různých značek na různých provozních pracovištích, což přispívá k profesnímu rozvoji žáků a zvyšujeme možnosti jejich dalšího uplatnění. Nejdůležitější vlastnosti při přijímání absolventa do firmy je ochota vzdělávat se, originalita nápadů a otevřenost vůči firemní filozofii. Tyto poznatky jsou zapracovány do tohoto školního vzdělávacího programu. Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe), firmy škole poskytují sponzorské dary ve formě materiální, finanční. Funguje také spolupráce s firmami zabývajícími se prodejem materiálu, probíhá účast na odborných exkurzích, získáváme sponzorské dary materiálů pro praktickou výuku žáků, sponzorské dary vzorkovnic materiálů pro odborné učebny.

Sociální partneři

  1. Autodům Vrána s.r.o. Havířov
  2. Vast – oil s.r.o. Karviná
  3. AUTO TOMAN s.r.o. Havířov
  4. AUTO CHODURA Šenov
  5. Autosalon KUDRNA s.r.o. Orlová – Poruba