SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Instalatér

Kód a název oboru: 36–52-H/01 Instalatér
RVP: 36–52-H/01 Instalatér
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2010 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi Obor Instalatér je určen pro žáky s ukončenou základní docházkou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají odpovídající zdravotní způsobilost. Jedná se o vzdělávací program tříletého učebního oboru středních učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělání. V průběhu studia jsou žáci připravováni na budoucí kariéru a získávají odborné kompetence v těchto vzdělávacích oblastech a okruzích:

TECHNICKÝ ZÁKLAD

Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky potřebnými znalostmi a dovednostmi, se kterými budou vykonávat instalatérské práce, tuto vzdělávací oblast tvoří předměty Technické kreslení a Materiály.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Obsahový okruh vymezuje požadované výsledky vzdělávání potřebné k osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro zvládnutí technologických procesů při provádění instalatérských prací od základů stavitelství v rámci předmětu Stavební konstrukce, Vytápění, Instalace vody a kanalizace, Plynárenství.

Pracovní uplatnění absolventa

Učební obor poskytuje soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků pro uplatnění v povolání instalatér. Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů: ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů. Samostatně provádí zadané práce a je schopen vždy dodržovat pracovní postupy, bezpečnostní předpisy. Při práci používá odpovídající nářadí a dodržuje zásady ekologie a ochrany životního prostředí. Vzdělání vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon uvedených činností.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Naše škola rozvíjí dlouhodobou úzkou spolupráci s firmami, které jsou zaměřeny na instalatérské práce. Naši žáci se u těchto firem naučí poskytovat instalatérské služby v celém širokém rozsahu. Snahou naší školy je, abychom ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli vychovávali absolventy se širokými základy vědomostí, kteří se pak dobře uplatní v praxi. Naši absolventi tak mohou lépe využívat doposud získané zkušenosti a prohlubovat je v souladu s požadavky a potřebami regionu a jednotlivých odborných firem, pružně reagovat na potřeby pracovního trhu. Při produktivních pracích našich žáků má pak firma možnost je lépe poznat a provádět jejich výběr, aby jim po absolvování studia mohla nabídnout odpovídající pracovní uplatnění v oboru.

Sociální partneři

  1. GASKONTROL s.r.o. Havířov-Suchá, Nový svět 59a/1407
  2. HAMROZI s.r.o. Třinec-Staré město, Ul. Polní 411
  3. BERNOLD s.r.o. Ostrava-Vítkovice, Ocelářská 23
  4. TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731
  5. LUKAS-BULLDING s.r.o. Jednatel: Jan Kubo Hnojník 77
  6. MER s.r.o. Jednatel: Bracháček Pavel, Lidická 600, Havířov PK stavební
  7. KUBOTHERM, Jan Kubo, Hnojník