SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Karosář

Kód a název oboru: 23–55-H/02 Karosář
RVP: 23–55-H/02 Karosář
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2015 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Obor Karosář je určen pro žáky s ukončenou základní docházkou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají odpovídající zdravotní způsobilost. Jedná se o vzdělávací program tříletého učebního oboru středních učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělání.

Pracovní uplatnění absolventa

Učební obor poskytuje soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků pro uplatnění v povolání karosář. Absolvent se uplatní při zpracování plechů a profilů, zhotovování klempířských a plechových výrobků a konstrukcí a jejich osazování i montáže v povoláních a pozicích karosář, strojní klempíř. Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanismů, montáží jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, při drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování. Žáci ve třetím ročníku absolvují týdenní zaškolovací kurz pro plazmové řezání ocelí: ZP 83–2 1.1. Jedná se o velice progresivní, čistou a moderní metodu pro dělení materiálů. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 1.1 a ZP – 81 – 2 1.1. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v daném oboru. Výsledky vzdělávání jsou zaměřeny na získání souboru vědomostí a dovedností, nezbytných pro vykonávání klempířských prací při základním, technologicky nesložitém zpracování kovových a nekovových materiálů na klempířské výrobky a konstrukce. Cílem je prohlubovat výsledky vzdělávání, kterých žáci dosáhli v obsahovém okruhu základy klempířství a rozšiřovat je směrováním na klempířské činnosti vyskytující se ve strojírenství a v automobilovém průmyslu. Část obsahu vzdělávání tohoto oboru má univerzální charakter, část je směrována na materiály, technologie a pracovní operace využívané při výrobě a opravách určitého segmentu klempířských a karosářských dílů a výrobků, také konstrukcí týkajících se automobilového karosářství, vzduchotechnických zařízení, popř. dalších, méně specifických strojírenských výrobků, krytů strojů, zařízení apod. Vzdělání vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon uvedených činností.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Naše škola rozvíjí dlouhodobou úzkou spolupráci s firmami, které jsou zaměřeny na karosářské práce. Naši žáci se u těchto firem naučí poskytovat karosářské služby v celém širokém rozsahu. Seznámí se s různorodou technologií a stroji na různých provozních pracovištích i v terénu, což přispívá k jejich profesnímu rozvoji a zvyšuje možnosti jejich dalšího uplatnění a zařazení. Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek /odborník z praxe/. Dokladem dosavadní spolupráce s partnery jsou dohody a smlouvy o provádění odborného výcviku u jednotlivých firem, zápisy o exkurzích a smlouvy o poskytnutí sponzorského daru. Snahou naší školy je, abychom ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli vychovávali absolventy se širokými základy vědomostí, které pak dobře uplatní v praxi. Naši absolventi tak mohou lépe využívat doposud získané zkušenosti a prohlubovat je v souladu s požadavky a potřebami regionu a jednotlivých odborných firem, pružně reagovat na potřeby pracovního trhu. Při produktivních pracích našich žáků má pak firma možnost je lépe poznat a provádět jejich výběr, aby jim po absolvování studia mohla nabídnout odpovídající pracovní uplatnění v oboru.

Sociální partneři

  1. AUTO DAST Daniel Stuchlík, Orlová
  2. Automotoclub Alvaso Havířov
  3. Firma Auto Heller s. r. o. Ostrava
  4. Firma Auto Toman s. r. o. Havířov
  5. HIMMERZDENĚK- PNEUSERVIS f.o.,Ostravská 192, Orlová