SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Klempíř – stavební výroba

Kód a název oboru: 23–55-H/01 Klempíř-stavební výroba
RVP: 23–55-H/01 Klempíř
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2010 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Obor Klempíř-stavební výroba je určen pro žáky s ukončenou základní docházkou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají odpovídající zdravotní způsobilost. Jedná se o vzdělávací program tříletého učebního oboru středních učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělání. V průběhu studia jsou žáci připravováni na budoucí kariéru a získávají odborné kompetence v těchto vzdělávacích oblastech a okruzích: Stavební klempířství a Základy klempířství.

Pracovní uplatnění absolventa

Učební obor poskytuje soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků pro uplatnění v povolání klempíř. Absolvent se uplatní při zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování stavebních klempířských výrobků a konstrukcí, jejich osazování i montáže v povoláních a pozicích stavební klempíř. Využití najde i ve stavebních firmách zabývajících se pokrýváním a renovacemi střešních plášťů. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v daném oboru. Profilující obsahový okruh Stavební klempířství navazuje na okruh Základy klempířství. Výsledky vzdělávání jsou zaměřeny na zvládnutí navrhování, výroby, montáže a opravy stavebních klempířských konstrukcí. Žáci získají soubor znalostí a dovedností, nezbytných pro klempířské práce související s odvodněním střech, oplechováním a lemováním stavebních konstrukcí a kladením kovových střešních krytin. V oblasti praktických činností žáci získají dovednosti zpracovávat tenké plechy a profily na stavební klempířské výrobky, naučí se volit a prakticky realizovat optimální pracovní postupy a podmínky pracovních operací, používat a obsluhovat nástroje, nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky. Vzdělání vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon uvedených činností. Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Naše škola rozvíjí dlouhodobou úzkou spolupráci s firmami, které jsou zaměřeny na klempířské práce. Naši žáci se u těchto firem naučí poskytovat klempířské služby v celém širokém rozsahu. Seznámí se s různorodou klempířskou technologií a stroji na různých provozních pracovištích i v terénu, což přispívá k jejich profesnímu rozvoji a zvyšuje možnosti jejich dalšího uplatnění a zařazení. Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe). Dokladem dosavadní spolupráce s partnery jsou dohody a smlouvy o provádění odborného výcviku u jednotlivých firem, zápisy o exkurzích a smlouvy o poskytnutí sponzorského daru. Snahou naší školy je, abychom ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli vychovávali absolventy se širokými základy vědomostí, kteří se pak dobře uplatní v praxi. Naši absolventi tak mohou lépe využívat doposud získané zkušenosti a prohlubovat je v souladu s požadavky a potřebami regionu a jednotlivých odborných firem, pružně reagovat na potřeby pracovního trhu. Při produktivních pracích našich žáků má pak firma možnost je lépe poznat a provádět jejich výběr, aby jim po absolvování studia mohla nabídnout odpovídající pracovní uplatnění v oboru.

Sociální partneři

  1. DEKTRADE Ostrava, Ostrava-Hrušov Ke Kamenině 89/12 711 00
  2. OBB Stavební materiály Ostrava 20, Frýdecká 793 720 00
  3. IKO s. r. o. Praha 9, Pod Pekárnami 157/3 190 00
  4. STAVBYCOMPLET s.r.o. Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56 710 00
  5. Jaromír Króliczek Havířov-Životice, U Křížů 20 736 01
  6. RAMSES Ostrava s.r.o. Ostrava-Radvanice, Těšínská 277/279 716 00
  7. Procházka Miroslav, Balzakova 9, Havířov – Podlesí