SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Kominík

Kód a název oboru: 36–56-H/01 Kominík
RVP: 36–56-H/01 Kominík
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2011 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

V průběhu studia jsou žáci připravováni na budoucí kariéru a získávají odborné kompetence v těchto vzdělávacích oblastech a okruzích:

STAVEBNÍ ZÁKLAD

Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky potřebnými znalostmi a dovednostmi s nimi spojenými o objektech, ve kterých budou vykonávat komické práce, o druzích stavebních materiálů, ze kterých jsou objekty a jejich části realizovány, o možnostech jejich použití, způsobech skladování, přepravy a manipulace. Důraz je kladen na materiály a konstrukce související s kominickými pracemi.

KOMINICKÉ PRÁCE

Obsahový okruh vymezuje požadované výsledky vzdělávání potřebné k osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro zvládnutí technologických procesů při provádění kominických prací od základů zednických prací a ručního opracování kovů, připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, návrhů a realizací spalinových cest, čistění spotřebičů a spalinových cest až po revize a speciální technologické postupy.

Pracovní uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je rovněž schopen samostatně vykonávat i činnosti související se sanacemi a výstavbou komínů, ovládá základní práce zednické, klempířské a základy ručního zpracování kovů. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru. Dovede se samostatně rozhodovat v odborné oblasti, má znalosti o používaných materiálech, spotřebičích paliv, technologiích, technických normách a pravidlech z oblasti komínové techniky, které dovede využívat ve svém povolání. Ovládá předpisy o výkonu kominických prací a předpisy související. Je schopen provádět čištění průduchů komínů a kouřovodů, vypalovat komíny, instalovat a čistit spotřebiče paliv, připojovat spotřebiče na paliva tuhá, kapalná a plynná ke kouřové cestě, čistit a provádět technické prohlídky spotřebičů a kouřových cest v provozovnách a průmyslových závodech včetně továrních komínů, čistit a provádět technické prohlídky kotlů ústředního vytápění, měření tahu, odstraňování tahových závad, odstraňování ucpávek v průduších. Absolvent prakticky ovládá provádění kontrol při kolaudacích budov a revizích kouřových cest a vydávání zpráv o jejich výsledcích, provádění protipožárních kontrol a hlášení závad, měření složení plynných spalin, vyhodnocení naměřených hodnot a provedení výpočtů, ovládá drobné opravy vytápěcích zařízení, vložkování komínů a sanaci komínů, výstavbu vícevrstvých komínů, opravy a úpravy komínů na střechách a osazování doplňkových konstrukcí, má znalosti o výstavbě a údržbě krbů a ohnišť. Absolventi oboru Kominík mohou získat živnostenský list a pak obvykle provozují kominictví jako živnost. Pro získání maturity mohou absolventi pokračovat nástavbovým studiem v oborech se stavebním zaměřením.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Naše škola rozvíjí dlouhodobou úzkou spolupráci s firmami, které jsou zaměřeny na kominické práce. Kominická práce už má dneska poněkud jiný charakter než v minulosti, nejde jen o samotné čištění komínů, ale také o revize všech druhů topení, měření spalin apod. Poptávka po kominících má sezónní charakter – největší je samozřejmě na podzim, kdy si lidé uvědomí, že už zanedlouho budou muset topit. Naši žáci se u těchto firem naučí poskytovat kominické služby v celém širokém rozsahu: čistění komínů a jiných spalinových cest, provádění jejich kontrol a revizí, čistění a drobné opravy spotřebičů, stavba nových spalinových cest, měření spalin a vyhodnocení spalovacího procesu. Získají přehled o používaných stavebních materiálech, stavebních konstrukcích, komínových systémech a platných předpisech pro navrhování komínů i jiných spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Provádí celou škálu produktivních prací souvisejících s rozvody kanalizace, vody, ústředního vytápění a plynu, uváděním do provozu a opravami různých částí zdravotně technických zařízení a strojního příslušenství, provádění elektrorozvodů a zapojování elektrických zařízení. Jedná se tedy o skutečnou, odborně výukovou činnost, plněnou na reálných zakázkách pro zákazníky. Snahou naší školy je, abychom ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli vychovávali absolventy se širokými základy vědomostí, kteří se pak dobře uplatní v praxi. Naši absolventi tak mohou lépe využívat doposud získané zkušenosti a prohlubovat je v souladu s požadavky a potřebami regionu a jednotlivých odborných firem, pružně reagovat na potřeby pracovního trhu. Při produktivních pracích našich žáků má pak firma možnost je lépe poznat a provádět jejich výběr, aby jim po absolvování studia mohla nabídnout odpovídající pracovní uplatnění v oboru.

Sociální partneři

  1. Kominictví Milan Lukáš Ostrava
  2. Firma Schiedel