SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Strojník silničních strojů

Kód a název oboru: 23–65-H/03 Strojník silničních strojů
RVP: 23–65-H/03 Strojník silničních strojů
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2009 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent učebního oboru Strojník silničních strojů je připraven k výkonu povolání, jehož náplní je především údržba, opravy a seřizování strojů a zařízení silničního stavitelství. Absolvent se může uplatnit v opravárenských provozech, autoservisech, při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí s případnou drobnou úpravou, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostické techniky při vyhledávání závad a kontrolách technického stavu. Absolvent se dále může uplatnit při vyplňování výrobní dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských činností, zajištění potřebného materiálu, náhradních dílů apod. Vzdělání je zaměřeno tak, že vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon zmíněných činností v oblasti strojů pro stavební a zemní práce i automobilů osobních a nákladních. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C. V 1. ročníku 2. pololetí žáci absolvují zaškolovací kurz na obsluhu kyslíko – acetylénové soupravy pro ruční řezání ocelí: ZP 81–2 1.1. Tento týdenní kurz následuje po ukončení zámečnického výcviku žáků. Tento kurz je pro žáky nezbytný. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat úplné střední vzdělání.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Klademe důraz na odborné znalosti, seznámení se s různorodou technologií a diagnostikou oprav vozidel různých značek na různých provozních pracovištích, což přispívá k profesnímu rozvoji žáků a zvyšujeme možnosti jejich dalšího uplatnění. Nejdůležitější vlastnosti při přijímání absolventa do firmy je ochota vzdělávat se, originalita nápadů a otevřenost vůči firemní filozofii. Tyto poznatky jsou zapracovány do tohoto školního vzdělávacího programu. Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe), firmy škole poskytují sponzorské dary ve formě materiální, finanční. Funguje také spolupráce s firmami zabývajícími se prodejem materiálu, probíhá účast na odborných exkurzích, získáváme sponzorské dary materiálů pro praktickou výuku žáků, sponzorské dary vzorkovnic materiálů pro odborné učebny.

Sociální partneři

  1. Phoenix – Zeppelin, spol. s r. o., Ostrava
  2. MRÓZEK STAVEBNÍ PRÁCE a.s. Bystřice nad Olší
  3. AWT Rekultivace a.s. Havířov – Prostřední Suchá