SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Strojník silničních strojů

Kód a název oboru: 23–65-H/03 Strojník silničních strojů
RVP: 23–65-H/03 Strojník silničních strojů
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2015 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent učebního oboru Strojník silničních strojů je připraven k výkonu povolání, jehož náplní je především údržba, opravy a seřizování strojů a zařízení silničního stavitelství. Absolventi se uplatní při výstavbě a údržbě pozemních komunikací s využitím technických prostředků jako strojníci silničních strojů (v povolání strojník obsluhy stavebních strojů). Související oblastí jejich činností je údržba a servis vozidel, strojů a zařízení používaných při stavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Absolvent se může uplatnit v opravárenských provozech, autoservisech, při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí s případnou drobnou úpravou, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostické techniky při vyhledávání závad a kontrolách technického stavu. Absolvent se dále může uplatnit při vyplňování výrobní dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských činností, zajištění potřebného materiálu, náhradních dílů apod. V 2. ročníku žáci absolvují zaškolovací kurz na obsluhu kyslíko-acetylénové soupravy pro ruční řezání kyslíkem: ZP 81–2 1.1. Tento týdenní kurz následuje po ukončení zámečnického výcviku žáků. Kurz je pro žáky důležitý, protože zde žáci získají dovednosti nebytné pro montáž a demontáž dílů spojovaných za rozdílných teplot. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat úplné střední vzdělání.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

Klademe důraz na odborné znalosti, seznámení studentů se specifickou technologií stavebních strojů a diagnostikou oprav vozidel různých značek na různých provozních pracovištích, což přispívá k profesnímu rozvoji žáků a zvyšuje možnosti jejich dalšího uplatnění. Nejdůležitější vlastnosti při přijímání absolventa do firmy je ochota vzdělávat se, originalita nápadů a otevřenost vůči firemní filozofii. Tyto poznatky jsou zapracovány do tohoto školního vzdělávacího programu. Spolupráce naší školy s odbornými firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe), firmy škole poskytují materiální nebo finanční dary.

Sociální partneři

  1. Zeppelin CZ s.r.o., Ostrava: diagnostika a novinky těžké mechanizace, funkce zemních strojů, jejich obsluha a údržba
  2. MROZEK a.s.,Bystřice­nadOlší: opravárenství, diagnostika, obsluha těžkých strojů
  3. AWT Rekultivacea.s­.,Havířov – ProstředníSuchá: seznámení se s prvky těžké mechanizace, oprava kolových a pásových rypadel, nakladačů, hydrauliky a hydromotorů
  4. STARLIFT s.r.o., Bohumín – Pudlov: opravárenství, servis vysokozdvižných vo­zíků
  5. ČSAD Havířov a.s.: opravárenství, opravy náprav a brzdových systémů, elektroinstalace, diagnostika motorů, servis IVECO a SOR