SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Tesař

Kód a název oboru: 36–64-H/01 Tesař
RVP: 36–64-H/01 Tesař
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2009 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent učebního oboru Tesař je středoškolsky vzdělaný se všeobecným i odborným vzděláním. Je připravován tak, aby měl základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologiích a pracovních postupech a aby dovedl vykonávat základní tesařské práce. Tyto dovednosti může uplatnit pro výkon povolání Tesař v malých, středních i velkých stavebních a tesařských firmách, ve skladech a prodejnách stavebního materiálu především na bázi dřeva, dále v půjčovnách a prodejnách lešení. Uplatnit se bude moci rovněž v oblasti obchodu a logistiky jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou žáci také teoreticky a prakticky seznámeni s pracovními postupy používanými pro práce na střechách v souvisejících oborech Pokrývač a Klempíř. V rámci odborného výcviku žák absolvuje lešenářský kurz a obdrží průkaz lešenáře s oprávněním montáže a demontáže trubkových lešení. Absolvent oboru vzdělání Tesař je připravován na smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách demokratické společnosti. Proto je kladen důraz na vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj osobnosti a kvality člověka tak, aby se v demokratické společnosti uplatnil.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Naše škola nabízí vzdělávání v mnoha oborech, o které je na trhu práce v našem regionu velký zájem. V tomto směru spolupracujeme s Úřadem práce v Karviné, který nás pravidelně informuje o oborech, o které je mezi firmami v našem regionu největší zájem. Nejdůležitější odborné znalosti u tesařů, které vyplývají z mnoha dotazníkových šetření u firem, jsou výroba a montáž dřevěných konstrukcí střech, spojování dřev tesařskými spoji, měření a rýsování a jednoduché tesařské konstrukce. Náš region Karvinska a Ostravska se vyznačuje tím, že v něm je jen několik větších stavebních firem, které zaměstnávají větší množství pracovníků v oboru Tesař. Je zde mnoho malých a středně velkých firem, které se zabývají stavební činností, tj. výstavbou a rekonstrukcí rodinných domků, bytových jednotek, kulturních, společenských a sportovních center apod. Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe), firmy škole poskytují sponzorské dary ve formě materiální, finanční. Dokladem dosavadní spolupráce s partnery jsou dohody a smlouvy o provádění odborného výcviku u jednotlivých firem, zápisy o exkurzích a smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.

Sociální partneři

  1. Firma Vitásek s. r. o. Beskydská 1488/b, Frýdek – Místek
  2. Fa Moravec Bronislav, 17. listopadu 21.a, Havířov