SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Truhlář – výroba nábytku a zařízení

Kód a název oboru: 33–56-H/01 Truhlář – výroba nábytku a zařízení
RVP: 33–56-H/01 Truhlář
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2009 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Obor Truhlář – výroba nábytku a zařízení je určen pro žáky s ukončenou základní docházkou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají odpovídající zdravotní způsobilost. Jde o vzdělávací program tříletého učebního oboru středních učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělání.

Pracovní uplatnění absolventa

Učební obor poskytuje soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků pro uplatnění v povolání truhlář. Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný se všeobecným i odborným vzděláním. Je připravován tak, aby našel uplatnění při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby, především při výrobě nábytku a zařízení, ale i v oblasti dřevěných konstrukcí. Uplatnění najdou v malých, středních i velkých firmách při výrobě nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb a prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, podlahovin, při opravách a renovaci výrobků na bázi dřeva, rovněž v oblasti obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Absolvent oboru vzdělání Truhlář je připravován na smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách demokratické společnosti. Proto je kladen důraz na vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj osobnosti a kvality člověka tak, aby se v demokratické společnosti uplatnil. Vzdělání vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon uvedených činností. Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Náš region Karvinska a Ostravska se vyznačuje tím, že v něm není žádná velká, dominantní firma v oboru Nábytkářství ani výroby stavebně truhlářských výrobků, která by zaměstnávala větší množství pracovníků v oboru Truhlář. Je zde mnoho malých a středně velkých firem, které se zabývají především výrobou kusového nábytku, kuchyňských linek a dalších atypických výrobků v oboru truhlářské výroby. Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe), firmy škole poskytují sponzorské dary ve formě materiální, finanční. Dokladem dosavadní spolupráce s partnery jsou dohody a smlouvy o provádění odborného výcviku u jednotlivých firem, zápisy o exkurzích a smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.

Sociální partneři

  1. Vladimír Slonka, Ztracená 231, Šenov
  2. Truhlářství Vagunda Luboš, Petřvald
  3. Truhlářství Štemberka Petr, Havířov – Šumbark