SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Zedník – Obkladač

Kód a název oboru: 36–67-H/01 Zedník – Obkladač
RVP: 36–67-H/01 Zedník
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní studium
Platnost ŠVP: od 01. 09. 2009 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA

Popis uplatnění absolventa v praxi

Obor Obkladač je určen pro žáky, kteří splnili základní školní docházku, podmínky přijímacího řízení a mají odpovídající zdravotní způsobilost. Jedná se vzdělávací program tříletého učebního oboru středních odborných učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělávání. Učební obor poskytuje soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků pro budoucí plnohodnotné uplatnění v povolání Obkladač. Absolvent dokáže samostatně provádět kladečské a obkladačské práce v interiérech i exteriérech, zednické a stavební práce, montovat a stavět různé druhy stavebního lešení, vyzdívat běžné cihelné zdivo i zdivo z různých zdících materiálů, omítat a provádět speciální druhy omítek z různých materiálů, provádět jednoduché montáže sádrokartonových příček, provádět tepelné izolace a izolace proti vodě, číst stavební výkresy a připravit si pracoviště včetně materiálového zajištění.

Pracovní uplatnění absolventa

Po absolvování příslušné praxe může samostatně pracovat ve stavebních firmách, nebo uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci v podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Absolvent učebního oboru získá vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Způsob ukončení vzdělávání a doklad ukončeného vzdělání Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Naše škola nabízí vzdělávání v mnoha oborech, o které je na trhu práce v našem regionu velký zájem. V tomto směru spolupracujeme s Úřadem práce v Karviné, který nás pravidelně informuje o oborech, o které je mezi firmami v našem regionu největší zájem. Náš region Karvinska a Ostravska se vyznačuje tím, že v něm je jen několik větších stavebních firem, které zaměstnávají větší množství pracovníků v oboru Zedník – Obkladač. Především tyto velké firmy cítí nedostatek odborníků u některých stavebních řemesel, a proto přicházejí s návrhem spolupráce s naší školou formou poskytování odborného výcviku pro naše žáky, kteří mají možnost po ukončení studia pracovat v jejich firmě. Je zde mnoho malých a středně velkých firem, které se zabývají stavební činností, tj. výstavbou a rekonstrukcí rodinných domků, bytových jednotek, kulturních, společenských a sportovních center apod. firmami, kde se žáci v rámci odborného výcviku seznámí s moderní technikou a novými materiály. Spolupráce naší školy s těmito firmami spočívá především v tom, že organizujeme odborný výcvik našich žáků u těchto firem formou individuální nebo skupinové výuky, zúčastňujeme se odborných exkurzí v těchto firmách, zástupci firem se zúčastňují závěrečných zkoušek (odborník z praxe), firmy škole poskytují sponzorské dary ve formě materiální, finanční. Dokladem dosavadní spolupráce s partnery jsou dohody a smlouvy o provádění odborného výcviku u jednotlivých firem, zápisy o exkurzích a smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.

Sociální partneři

  1. CECH OBKLADAČŮ ČR z.s., Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy
  2. BERNOLD, Ocelářská 23, Ostrava – Vítkovice
  3. KM BETA Michálkovická 1699/62, Slezská Ostrava