SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Studijní nabídka

Ukončování vzdělávání

Ukončování studia probíhá podle

• zákona č. 561/2004 školský zákon
• vyhlášky č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích
• vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou.

Závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku vykonává žák na závěr 3letého učebního oboru. Závěrečnou zkoušku může žák vykonat až po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Části závěrečné zkoušky:

• písemná, trvající max. 240 minut
• praktická
• ústní – s 15 minutovou přípravou vylosované otázky

Nebyl-li žák při některé části úspěšný, má právo ji opakovat. Každou část závěrečné zkoušky má žák právo opakovat dvakrát.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku vykonává žák na závěr 4letého studijního oboru, nebo 2letého nástavbového studia. Maturitní zkoušku může student vykonat po řádném ukončení posledního ročníku studia.

Části maturitní zkoušky:

• český jazyk a literatura (součástí je písemná zkouška)
• volitelný předmětu
• odborný předmět
• praktická zkouška

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5

Jestliže se žák k jakékoli zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Informace pro žáky končících ročníků

Výstupní list

Na konci 2. pololetí posledního ročníku studia žák odevzdá zapůjčené pomůcky, učebnice, přihlašovací čip a bude mu vydán tiskopis školy Výstupní list, na který se podepíší zástupci jednotlivých oddělení a uvedou případné pohledávky v Kč.

Po vyrovnání případných pohledávek a odevzdání Výstupního listu vystaví studijní oddělení potvrzení o délce studia žáka. Při opětovném vystavení potvrzení bude škola, ve smyslu zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, požadovat příslušný poplatek.

Datum ukončení studia

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou nebo maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Sociální a zdravotní pojištění

Přestože žák ukončil studium již během června a není tudíž již žákem školy, uhradí stát za něj v plné výši zdravotní pojištění až do konce prázdnin, tj. do 31. srpna příslušného roku. Nastoupí-li žák během prázdnin do zaměstnání přebírá povinnost platby jeho zaměstnavatel.zpět na „Kritéria přijímacího řízení“