SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Zpracování osobních dat

Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, IČO: 68321261 (dále jen SŠTO Havířov-Šumbark) je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí SŠTO Havířov-Šumbark, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
 • Zajištění středního vzdělávání
 • Zajištění dalšího vzdělávání a uznávání kvalifikací
 • Zajištění odborného výcviku a odborné praxe
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vzdělávání programu Erasmus+
 • Poskytování poradenských služeb ve školách
 • Ubytování žáků v domově mládeže
 • Ubytování cizích osob za úplatu
 • Zajištění školního stravování
 • Evidence čtenářů školní knihovny
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace SŠTO Havířov-Šumbark
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 • Vydávání školních průkazů
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví SŠTO Havířov-Šumbark
 • Smlouvy, objednávky služeb

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:

V rámci akcí (např. odborná exkurze, výstava, koncert, dny otevřených dveří atd.) pořádaných SŠTO Havířov-Šumbark budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. SŠTO Havířov-Šumbark nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u SŠTO Havířov-Šumbark nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  požadovat od SŠTO Havířov-Šumbark informaci o zpracování vašich osobních údajů,
  požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným SŠTO Havířov-Šumbark,
  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané SŠTO Havířov-Šumbark jsou nepřesné),
  požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných SŠTO Havířov-Šumbark, popř. požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  vznést námitku proti zpracování osobních údajů SŠTO Havířov-Šumbark,
  požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) SŠTO Havířov-Šumbark,
  podat stížnost dozorovému orgánu.
 1. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je společnost:

    I3 Consultants s.r.o.
    IČO: 27921344
    se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha
    e-mail: poverenec.oou@i3c.cz